Connect with us

Business

Εκπτώσεις Έκπληξη στο Temu: Κάντε Έξυπνες Αγορές και Κερδίστε!

Η εφαρμογή που έκανε το μεγαλύτερο “μπαμ” στον χώρο της διαφήμισης στην Ευρώπη δεν ήταν το TikTok, το YouTube ή το Instagram, αλλά μια εφαρμογή για αγορές που έκανε την εμφάνισή της μόλις πριν από τέσσερις μήνες, το Temu.

Τι είναι το Temu και πώς λειτουργεί;

Το temu προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις σε μια πληθώρα προϊόντων, τα οποία συνήθως αποστέλλονται από κινεζικά εργοστάσια ή αποθήκες. Εκτός από τις ασύλληπτα χαμηλές τιμές, έγινε εξαιρετικά δημοφιλές λόγω της στρατηγικής του να προσφέρει δωρεάν προϊόντα σε χρήστες που προωθούν την εφαρμογή στα κοινωνικά δίκτυά τους και προσκαλούν φίλους και συγγενείς να εγγραφούν.

TEMU

Με την πρώτη ματιά, θα μπορούσε να αφήσει κάποιους χρήστες να αναρωτιούνται αν είναι νόμιμο. Πέρα από τα πραγματικά φθηνά καταναλωτικά αγαθά,  μπορεί να υπερηφανεύεται για τις ευκαιρίες να κερδίσετε πόντους μέσω παιχνιδιών με περιστρεφόμενο τροχό ή αν πείσετε τους φίλους σας να συμμετάσχουν. Τους τελευταίους δύο μήνες, οι αναρτήσεις που επαινούν  έχουν εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά στο Facebook, το Twitter και το TikTok – αν και πολλές από αυτές χρησιμοποιούν λαμπερή γλώσσα που φαίνεται να ανακυκλώνεται από τη μία ανάρτηση στην άλλη.

temu

Αλλά, προς το παρόν, το Temu είναι σε μεγάλο βαθμό μια πραγματική πλατφόρμα, προσφέροντας μια ποικιλία πραγματικών προϊόντων με μεγάλες εκπτώσεις, από τηγανητές φριτέζες αέρα μέχρι ασύρματα ακουστικά Lenovo (8,98 ευρώ), πληκτρολόγια υπολογιστών (15 ευρώ) και ρούχα (1,69 ευρώ για πέντε ζευγάρια κάλτσες). Οι χρήστες που στράφηκαν στο Temu αυτόν τον μήνα ως σωσίβιο για τις αγορές τους στις γιορτές εν όψει του υψηλότερου πληθωρισμού εδώ και μια γενιά, το έκαναν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες στις ΗΠΑ.

Τι πουλάει η Temu;

Το καλύτερο ερώτημα είναι τι δεν πουλάει η Temu. Οι χρήστες στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή  πολιορκούνται αμέσως από προσφορές κάθε είδους: παπούτσια για τρέξιμο με 17,48 ευρώ, κλειδιά γενικής χρήσης με 4,48 ευρώ, χαμστεράκια που μιλούν με 6,99 ευρώ. Ένα πανό καυχιέται για είδη με έκπτωση έως και 90% στις τιμές λιανικής, χάρη σε μια πρωτοχρονιάτικη εκπτωτική προσφορά. Το εύρος των ειδών και των τιμών είναι αξιοσημείωτο και η αισθητική του ιστότοπου μοιάζει με εικονικό κατάστημα δολαρίων.

Δοκιμάστε κάποια αγορά με τον κωδικό apv05374

Αλλά η στρατηγική έχει νόημα μόλις συνειδητοποιήσετε ότι ΤΕΜΟΥ είναι “αδελφή εταιρεία” του κινεζικού γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo, ο οποίος προσφέρει παρόμοιες προσφορές στην Κίνα τα τελευταία χρόνια. Η Pinduoduo έχει βρει επιτυχία στην Κίνα πουλώντας προϊόντα με μεγάλες εκπτώσεις απευθείας από τους κατασκευαστές σε αγοραστές χαμηλού εισοδήματος, καθώς και αγροτικά προϊόντα σε αγρότες. Η εταιρεία έχει πλέον κεφαλαιοποίηση 102 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η τιμή της μετοχής της αυξήθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά το οποίο ανταγωνιστές όπως η Alibaba δέχθηκαν σοβαρά πλήγματα.

Πώς οι άνθρωποι παίρνουν πράγματα δωρεάν στην εφαρμογή;

Ενώ οι τιμές της Temu είναι φτηνές, πολλοί νέοι πελάτες δεν πληρώνουν καθόλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την οποία όσο περισσότερο πείθετε άλλους να εγγραφούν, τόσο περισσότερη πίστωση κερδίζετε. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε ορισμένους ανθρώπους που έχουν κερδίσει αρκετή πίστωση να παραλάβουν αγαθά για το σπίτι χωρίς καν να δώσουν  τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας.

Δείτε επίσης :

Ο απόλυτος οδηγός για το Drop shipping (2023)

Είναι το AliExpress ασφαλές ?

Πώς να βγάλω χρήματα στο Upwork

Business

Unveiling Banggood: Your Ultimate Guide to Smart Shopping and Customs Navigation

Banggood, the online retail haven, beckons savvy shoppers with its vast array of products at unbeatable prices. As you embark on your  shopping spree, let’s unravel the mystery behind it, understand its workings, and learn how to navigate the customs maze seamlessly.

What is Banggood?

 

Banggood

Banggood is an online marketplace that connects consumers with a plethora of sellers worldwide. It spans diverse categories, from electronics and fashion to home goods, offering an extensive catalog for shoppers seeking quality products at competitive prices.

How Does it Work?

 1. Browsing and Shopping: Navigate through Banggood’s user-friendly website or app, exploring a myriad of products. Add your desired items to the cart.
 2. Checkout Process: Head to the checkout, where you’ll input shipping details and choose a preferred payment method. It offers  facilitates secure transactions, ensuring a smooth shopping experience.
 3. Order Processing: Once your order is confirmed, it undergoes processing before being dispatched. the company provides tracking information, allowing you to monitor your shipment’s journey.

Banggood

Avoiding Customs Hassles: A Shopper’s Guide

 1. Research Your Country’s Regulations: Before making a purchase, familiarize yourself with your country’s customs regulations. This knowledge will help you anticipate potential fees and requirements.
 2. Accurate Declarations: Truthfulness is key. Ensure that the information on your package aligns with the actual contents and value. Falsifying details can lead to complications.
 3. Choose Standard Shipping: Opting for standard shipping over express options can sometimes result in a smoother customs process, as standard shipments may face less stringent scrutiny.
 4. Stay Within Thresholds: Many countries have a threshold value below which customs duties are not applied. Keep your purchases within these limits to avoid additional fees.

Get your 50% Here

Finding the Best Products and Deals on Banggood:

 1. Product Reviews and Ratings: Leverage the power of customer feedback. It features reviews and ratings for each product, offering insights into quality and performance.
 2. Flash Deals and Promotions: Regularly check  for flash deals, promotions, and exclusive discounts. These opportunities can lead to significant savings on high-quality products.
 3. Free Shipping Offers: Look out for products with free shipping offers. Many sellers on the website provide free shipping, adding extra value to your purchases.
 4. Reliable Sellers and Brands: Identify reputable sellers and established brands on there. Prioritize purchasing from companies with positive reviews and a track record of quality service.

Banggood

Armed with this knowledge, you’re now equipped to make informed decisions while navigating both the Banggood platform and potential customs challenges.

Find more articles here

Happy shopping!

Continue Reading

Business

Unveiling Banggood Secrets: A Shopper’s Guide to Smart Savings

Banggood

In the vast realm of online shopping, Banggood has carved a niche for itself as a go-to destination for unbeatable deals and a diverse array of products. As you embark on your shopping spree, we’ve compiled a guide to help you not only navigate Banggood but also uncover the secrets to maximize your savings.

 

Banggood

 

Banggood

 

Understanding the Banggood Shopping Experience:

 1. Banggood 101: Before you dive into the shopping extravaganza, let’s understand what Banggood is all about. Banggood is an e-commerce platform that connects consumers with sellers, offering a wide range of products from electronics and fashion to home goods and more.
 2. How It Works: Banggood operates on a straightforward model. Users can browse through an extensive catalog, add items to their cart, and proceed to checkout. The platform facilitates transactions between buyers and sellers, ensuring a secure and user-friendly experience.

Find a 50% Offer Here 👈

Pro Tips for Smart Shopping:

 1. Flash Deals and Discounts: Keep a close eye on Banggood’s flash deals and discounts. These limited-time offers can present incredible opportunities to snag your desired items at a fraction of the regular price.
 2. Use Coupons Wisely: Banggood offers a variety of coupons that can be applied during checkout. Prioritize high-value coupons and combine them strategically to maximize your savings.
 3. Participate in Promotions: Banggood frequently runs promotions and contests. Participate actively, as these events often come with exclusive discounts, freebies, or loyalty points that can be redeemed on future purchases.
 4. Explore the Banggood Points System: Banggood has a points system where you can earn points through various activities, such as writing reviews or sharing products. Accumulate these points and exchange them for discounts on your next purchases.
 5. Subscribe for Alerts: Sign up for newsletters and push notifications from Banggood to stay in the loop about upcoming sales, new product launches, and exclusive promotions. This ensures you never miss out on a great deal.

Banggood

Common Questions:

Q1: Are Banggood Products Reliable? A: Yes, Banggood hosts a vast network of reputable sellers. However, it’s always advisable to read product reviews and ratings to make informed decisions.

Q2: How Can I Track My Order? A: Once your order is dispatched, Banggood provides a tracking number. You can use this number to monitor the progress of your shipment in real-time.

Q3: What if I Receive a Damaged Item? A: Contact Banggood’s customer service immediately. They have a responsive support team that can assist with returns, replacements, or refunds.

Embark on your Banggood shopping journey armed with these tips, and you’ll not only enjoy a seamless experience but also unlock the full potential of savings.

Read more articles here

Happy shopping!

Continue Reading

Business

Navigating Customs Smoothly: A Guide for Banggood Shoppers

Banggood

In the world of online retail therapy, Banggood stands out as a treasure trove for tech enthusiasts, fashionistas, and savvy shoppers alike. However, the excitement of snagging great deals can sometimes be dampened by the customs process. Fret not, as we’ve got your back with this guide on how to gracefully navigate through customs after making your purchase on Banggood.

Banggood

Understanding Customs: What’s the Fuss About?

Customs duties, taxes, and import regulations are part and parcel of international trade. When you order from Banggood, your package may be subject to these fees based on your country’s import policies. But fear not, as being informed is your best defense.

Banggood

Pro Tips for a Smooth Customs Experience:

 1. Check Your Country’s Regulations: Start by researching the customs regulations in your country. Every nation has its own set of rules, and awareness is the first step to avoiding surprises.
 2. Declare Accurately: Honesty is the best policy when it comes to customs declarations. Ensure that the information on your package aligns with the actual contents and value. Falsifying information can lead to complications.
 3. Opt for Standard Shipping: Choosing a standard shipping option over express can sometimes result in a smoother customs process. Customs authorities may be less stringent with standard shipments.
 4. Keep an Eye on Thresholds: Many countries have a threshold value below which customs duties are not applied. Stay within these limits, and you might just dodge those extra fees.
 5. Use Reliable Shipping Companies: Selecting reputable shipping companies can make a significant difference. They often have experience navigating customs procedures, ensuring a more streamlined process for your package.
 6. Consider Insurance: While it may seem like an extra expense, opting for shipping insurance can be a wise choice. It provides an added layer of protection in case of unexpected customs issues.Find a 50% Discount here 👈

Common Questions:

Q1: Why Did I Receive a Customs Notice? A: Customs notices are typically sent when additional fees or information is required. Stay calm, read the notice thoroughly, and follow the instructions provided.

Q2: Can I Negotiate Customs Fees? A: Unfortunately, customs fees are non-negotiable. They are determined by your country’s regulations and are beyond the control of Banggood.

Q3: What If I Refuse to Pay Customs Fees? A: Refusing to pay customs fees can lead to your package being returned or even confiscated. It’s best to address the fees promptly to avoid any complications.

In summary, a little knowledge goes a long way when it comes to navigating customs after purchasing from Banggood. Stay informed, be truthful in your declarations, and choose your shipping options wisely. With these tips, you’re well on your way to enjoying a hassle-free shopping experience.

Happy Shopping!

Continue Reading

Κορυφαια Νεα