Connect with us

Business

Crypto : BTC.com hacked Hackers έκλεψαν crypto αξίας $ 3 εκατομμυρίων

Crypto

Crypto  BTC.com hacked: Η BTC.com, ένα παγκοσμίως γνωστό crypto mining pool, ανέφερε ότι έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης με αποτέλεσμα hackers να κλέψουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (crypto assets) αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ανήκαν τόσο σε πελάτες όσο και στην ίδια την εταιρεία.

 

Η BTC.com είναι το έβδομο μεγαλύτερο cryptocurrency mining pool παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας. Είναι θυγατρική της BIT Mining Limited. Η BIT Mining (BTCM) είναι μια κορυφαία cryptocurrency mining εταιρεία με γνώμονα την τεχνολογία. Οι δραστηριότητές της καλύπτουν το cryptocurrency mining, το mining pool, τη λειτουργία data center και την κατασκευή miners.

Δείτε επίσης: Χάκερ λέει ότι πουλάει τα data 400 εκατ. χρηστών του Twitter

BTC.com hacked: Ορισμένα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη ανακτηθεί

Σε ένα δελτίο τύπου, η μητρική της BTC.com δήλωσε ότι κατά την επίθεση κλάπηκαν crypto αξίας περίπου 700.000 δολαρίων που ανήκουν σε πελάτες και 2,3 εκατομμύρια δολάρια που ανήκουν στην εταιρεία.

Μετά τον εντοπισμό της επίθεσης στις 3 Δεκεμβρίου 2022, η BTC.com ανέφερε γρήγορα την επίθεση στους αξιωματούχους επιβολής του νόμου στη Shenzen της Κίνας.

Στον απόηχο της κλοπής, η εταιρεία είχε την τύχη να ανακτήσει μέρος των κλεμμένων crypto assets, αν και δεν έχει ακόμη μοιραστεί το ακριβές ποσό.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2022, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα, άρχισαν να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία και είχαν ζητήσει βοήθεια από αρμόδιες υπηρεσίες“, πρόσθεσε η BTC.com.

Η Εταιρεία θα καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ανάκτηση των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων“.

Δείτε επίσης: Εντοπίστηκε το νέο info-stealer malware RisePro

Crypto

Crypto

BTC.com hacked: Δεν υπάρχει πληροφόρηση για πιθανή κλοπή δεδομένων

Η BTC.com αναφέρει ότι έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι παρόμοιες επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον και ότι οι δραστηριότητές της θα παραμείνουν αλώβητες.

Όπως λέει και στην ανακοίνωσή της, μετά την ανακάλυψη αυτής της κυβερνοεπίθεσης, η εταιρεία υιοθέτησε νέα τεχνολογικά μέτρα για να εμποδίζει πιο αποτελεσματικά την πρόσβαση hackers στα συστήματά της.

Δείτε επίσης: Επίθεση EarSpy παρακολουθεί τηλέφωνα Android μέσω αισθητήρων κίνησης

Η BTC.com συνεχίζει αυτήν τη στιγμή τις δραστηριότητές του ως συνήθως και εκτός από τις υπηρεσίες digital asset, οι υπηρεσίες κεφαλαίων των πελατών της δεν επηρεάζονται“.

Παραμένει άγνωστο πώς οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τα crypto των πελατών και της BTC.com, ενώ επίσης δεν γνωρίζουμε ακόμα αν κλάπηκαν δεδομένα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Δείτε επίσης:                

Πηγή: www.bleepingcomputer.com

 

Business

Unveiling Banggood: Your Ultimate Guide to Smart Shopping and Customs Navigation

Banggood, the online retail haven, beckons savvy shoppers with its vast array of products at unbeatable prices. As you embark on your  shopping spree, let’s unravel the mystery behind it, understand its workings, and learn how to navigate the customs maze seamlessly.

What is Banggood?

 

Banggood

Banggood is an online marketplace that connects consumers with a plethora of sellers worldwide. It spans diverse categories, from electronics and fashion to home goods, offering an extensive catalog for shoppers seeking quality products at competitive prices.

How Does it Work?

 1. Browsing and Shopping: Navigate through Banggood’s user-friendly website or app, exploring a myriad of products. Add your desired items to the cart.
 2. Checkout Process: Head to the checkout, where you’ll input shipping details and choose a preferred payment method. It offers  facilitates secure transactions, ensuring a smooth shopping experience.
 3. Order Processing: Once your order is confirmed, it undergoes processing before being dispatched. the company provides tracking information, allowing you to monitor your shipment’s journey.

Banggood

Avoiding Customs Hassles: A Shopper’s Guide

 1. Research Your Country’s Regulations: Before making a purchase, familiarize yourself with your country’s customs regulations. This knowledge will help you anticipate potential fees and requirements.
 2. Accurate Declarations: Truthfulness is key. Ensure that the information on your package aligns with the actual contents and value. Falsifying details can lead to complications.
 3. Choose Standard Shipping: Opting for standard shipping over express options can sometimes result in a smoother customs process, as standard shipments may face less stringent scrutiny.
 4. Stay Within Thresholds: Many countries have a threshold value below which customs duties are not applied. Keep your purchases within these limits to avoid additional fees.

Get your 50% Here

Finding the Best Products and Deals on Banggood:

 1. Product Reviews and Ratings: Leverage the power of customer feedback. It features reviews and ratings for each product, offering insights into quality and performance.
 2. Flash Deals and Promotions: Regularly check  for flash deals, promotions, and exclusive discounts. These opportunities can lead to significant savings on high-quality products.
 3. Free Shipping Offers: Look out for products with free shipping offers. Many sellers on the website provide free shipping, adding extra value to your purchases.
 4. Reliable Sellers and Brands: Identify reputable sellers and established brands on there. Prioritize purchasing from companies with positive reviews and a track record of quality service.

Banggood

Armed with this knowledge, you’re now equipped to make informed decisions while navigating both the Banggood platform and potential customs challenges.

Find more articles here

Happy shopping!

Continue Reading

Business

Unveiling Banggood Secrets: A Shopper’s Guide to Smart Savings

Banggood

In the vast realm of online shopping, Banggood has carved a niche for itself as a go-to destination for unbeatable deals and a diverse array of products. As you embark on your shopping spree, we’ve compiled a guide to help you not only navigate Banggood but also uncover the secrets to maximize your savings.

 

Banggood

 

Banggood

 

Understanding the Banggood Shopping Experience:

 1. Banggood 101: Before you dive into the shopping extravaganza, let’s understand what Banggood is all about. Banggood is an e-commerce platform that connects consumers with sellers, offering a wide range of products from electronics and fashion to home goods and more.
 2. How It Works: Banggood operates on a straightforward model. Users can browse through an extensive catalog, add items to their cart, and proceed to checkout. The platform facilitates transactions between buyers and sellers, ensuring a secure and user-friendly experience.

Find a 50% Offer Here 👈

Pro Tips for Smart Shopping:

 1. Flash Deals and Discounts: Keep a close eye on Banggood’s flash deals and discounts. These limited-time offers can present incredible opportunities to snag your desired items at a fraction of the regular price.
 2. Use Coupons Wisely: Banggood offers a variety of coupons that can be applied during checkout. Prioritize high-value coupons and combine them strategically to maximize your savings.
 3. Participate in Promotions: Banggood frequently runs promotions and contests. Participate actively, as these events often come with exclusive discounts, freebies, or loyalty points that can be redeemed on future purchases.
 4. Explore the Banggood Points System: Banggood has a points system where you can earn points through various activities, such as writing reviews or sharing products. Accumulate these points and exchange them for discounts on your next purchases.
 5. Subscribe for Alerts: Sign up for newsletters and push notifications from Banggood to stay in the loop about upcoming sales, new product launches, and exclusive promotions. This ensures you never miss out on a great deal.

Banggood

Common Questions:

Q1: Are Banggood Products Reliable? A: Yes, Banggood hosts a vast network of reputable sellers. However, it’s always advisable to read product reviews and ratings to make informed decisions.

Q2: How Can I Track My Order? A: Once your order is dispatched, Banggood provides a tracking number. You can use this number to monitor the progress of your shipment in real-time.

Q3: What if I Receive a Damaged Item? A: Contact Banggood’s customer service immediately. They have a responsive support team that can assist with returns, replacements, or refunds.

Embark on your Banggood shopping journey armed with these tips, and you’ll not only enjoy a seamless experience but also unlock the full potential of savings.

Read more articles here

Happy shopping!

Continue Reading

Business

Navigating Customs Smoothly: A Guide for Banggood Shoppers

Banggood

In the world of online retail therapy, Banggood stands out as a treasure trove for tech enthusiasts, fashionistas, and savvy shoppers alike. However, the excitement of snagging great deals can sometimes be dampened by the customs process. Fret not, as we’ve got your back with this guide on how to gracefully navigate through customs after making your purchase on Banggood.

Banggood

Understanding Customs: What’s the Fuss About?

Customs duties, taxes, and import regulations are part and parcel of international trade. When you order from Banggood, your package may be subject to these fees based on your country’s import policies. But fear not, as being informed is your best defense.

Banggood

Pro Tips for a Smooth Customs Experience:

 1. Check Your Country’s Regulations: Start by researching the customs regulations in your country. Every nation has its own set of rules, and awareness is the first step to avoiding surprises.
 2. Declare Accurately: Honesty is the best policy when it comes to customs declarations. Ensure that the information on your package aligns with the actual contents and value. Falsifying information can lead to complications.
 3. Opt for Standard Shipping: Choosing a standard shipping option over express can sometimes result in a smoother customs process. Customs authorities may be less stringent with standard shipments.
 4. Keep an Eye on Thresholds: Many countries have a threshold value below which customs duties are not applied. Stay within these limits, and you might just dodge those extra fees.
 5. Use Reliable Shipping Companies: Selecting reputable shipping companies can make a significant difference. They often have experience navigating customs procedures, ensuring a more streamlined process for your package.
 6. Consider Insurance: While it may seem like an extra expense, opting for shipping insurance can be a wise choice. It provides an added layer of protection in case of unexpected customs issues.Find a 50% Discount here 👈

Common Questions:

Q1: Why Did I Receive a Customs Notice? A: Customs notices are typically sent when additional fees or information is required. Stay calm, read the notice thoroughly, and follow the instructions provided.

Q2: Can I Negotiate Customs Fees? A: Unfortunately, customs fees are non-negotiable. They are determined by your country’s regulations and are beyond the control of Banggood.

Q3: What If I Refuse to Pay Customs Fees? A: Refusing to pay customs fees can lead to your package being returned or even confiscated. It’s best to address the fees promptly to avoid any complications.

In summary, a little knowledge goes a long way when it comes to navigating customs after purchasing from Banggood. Stay informed, be truthful in your declarations, and choose your shipping options wisely. With these tips, you’re well on your way to enjoying a hassle-free shopping experience.

Happy Shopping!

Continue Reading

Κορυφαια Νεα