Connect with us

Business

Η Morgan Stanley συστήνει επενδύσεις σε μετρητά αντί για μετοχές μετά από 12 χρόνια

52f260c3eab8eaa95ac251aa

Την προτίμηση μετρητών έναντι των μετοχών ως επενδυτική επιλογή συστήνει στους πελάτες της η Morgan Stanley για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Σύμφωνα με την επενδυτικό οίκο, τα μετρητά δεν προσφέρουν πια χειρότερες αποδόσεις από όλες τις άλλες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην αγορά. Το να έχει κανείς μετρητά στο χαρτοφυλάκιό του τα τελευταία 12 χρόνια ήταν αποκλειστικά μία αμυντική επιλογή καθώς ουσιαστικά, συμφωνούσε να πληρώσει για να έχει ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, εν μέσω παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, ευρωπαϊκής κρίσης και απαισιοδοξίας, η ασφάλεια ήταν ακριβή: Τα μετρητά στις ΗΠΑ εμφάνισαν υπο-αποδόσεις τόσο έναντι του S&P 500 όσο και του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κάθε χρόνο από το 2010 έως το 2020, με εξαίρεση μόνο δύο χρονιές, το 2013 και το 2018.

«Όμως η ιδέα ότι το να διατηρείς μετρητά σημαίνει πως πληρώνεις για ασφάλεια, δεν είναι πια ακριβής», εξηγεί η Morgan Stanley. Οι αποδόσεις των αμερικανικών εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας, στο 3,1%, είναι οι υψηλότερες από τα τέλη του 2007 και προσφέρουν 157 μονάδες βάσης περισσότερα από τα μερίσματα του S&P 500, 21 μονάδες βάσης πάνω από το αμερικανικό 10ετές ομόλογο και μόλις 60 μονάδες βάσης λιγότερα από τον US Aggregate Bond index.

Stanley

«Για όσους επενδύουν σε δολάρια, τα μετρητά έχουν σταματήσει να είναι ένα βαρίδι για τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίου», εξηγούν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, νούμερα είναι λιγότερο ακραία στην Ευρώπη, αλλά και πάλι δείχνουν την αλλαγή της κατάστασης.

«Τα τελευταία οκτώ χρόνια, το να διατηρεί κανείς μετρητά στην Ευρώπη κόστιζε πολλά χρήματα. Όχι πια», επισημαίνει η εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Morgan Stanley επισημαίνει ότι το να έχει κανείς μετρητά σε δολάριο είναι μια σχετικά ελκυστική επιλογή σε cross-asset βάση, καθώς προσφέρει υψηλή απόδοση, ρευστότητα αλλά και καλύτερες προβλεπόμενες αποδόσεις από τις αμερικανικές μετοχές, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και τα εταιρικά ομόλογα στους επόμενους 12 μήνες.

Παράλληλα, η επένδυση που αποτελεί την εξαίρεση και αναμένεται να δώσει καλύτερες αποδόσεις από τα μετρητά είναι τα κρατικά ομόλογα των αναδυόμενων χωρών, σύμφωνα με τον οίκο.

Περισσότερα εδώ  και εδώ 

Περισσότερα άρθρα εδώ

 

Business

Unveiling Banggood: Your Ultimate Guide to Smart Shopping and Customs Navigation

Banggood, the online retail haven, beckons savvy shoppers with its vast array of products at unbeatable prices. As you embark on your  shopping spree, let’s unravel the mystery behind it, understand its workings, and learn how to navigate the customs maze seamlessly.

What is Banggood?

 

Banggood

Banggood is an online marketplace that connects consumers with a plethora of sellers worldwide. It spans diverse categories, from electronics and fashion to home goods, offering an extensive catalog for shoppers seeking quality products at competitive prices.

How Does it Work?

 1. Browsing and Shopping: Navigate through Banggood’s user-friendly website or app, exploring a myriad of products. Add your desired items to the cart.
 2. Checkout Process: Head to the checkout, where you’ll input shipping details and choose a preferred payment method. It offers  facilitates secure transactions, ensuring a smooth shopping experience.
 3. Order Processing: Once your order is confirmed, it undergoes processing before being dispatched. the company provides tracking information, allowing you to monitor your shipment’s journey.

Banggood

Avoiding Customs Hassles: A Shopper’s Guide

 1. Research Your Country’s Regulations: Before making a purchase, familiarize yourself with your country’s customs regulations. This knowledge will help you anticipate potential fees and requirements.
 2. Accurate Declarations: Truthfulness is key. Ensure that the information on your package aligns with the actual contents and value. Falsifying details can lead to complications.
 3. Choose Standard Shipping: Opting for standard shipping over express options can sometimes result in a smoother customs process, as standard shipments may face less stringent scrutiny.
 4. Stay Within Thresholds: Many countries have a threshold value below which customs duties are not applied. Keep your purchases within these limits to avoid additional fees.

Get your 50% Here

Finding the Best Products and Deals on Banggood:

 1. Product Reviews and Ratings: Leverage the power of customer feedback. It features reviews and ratings for each product, offering insights into quality and performance.
 2. Flash Deals and Promotions: Regularly check  for flash deals, promotions, and exclusive discounts. These opportunities can lead to significant savings on high-quality products.
 3. Free Shipping Offers: Look out for products with free shipping offers. Many sellers on the website provide free shipping, adding extra value to your purchases.
 4. Reliable Sellers and Brands: Identify reputable sellers and established brands on there. Prioritize purchasing from companies with positive reviews and a track record of quality service.

Banggood

Armed with this knowledge, you’re now equipped to make informed decisions while navigating both the Banggood platform and potential customs challenges.

Find more articles here

Happy shopping!

Continue Reading

Business

Unveiling Banggood Secrets: A Shopper’s Guide to Smart Savings

Banggood

In the vast realm of online shopping, Banggood has carved a niche for itself as a go-to destination for unbeatable deals and a diverse array of products. As you embark on your shopping spree, we’ve compiled a guide to help you not only navigate Banggood but also uncover the secrets to maximize your savings.

 

Banggood

 

Banggood

 

Understanding the Banggood Shopping Experience:

 1. Banggood 101: Before you dive into the shopping extravaganza, let’s understand what Banggood is all about. Banggood is an e-commerce platform that connects consumers with sellers, offering a wide range of products from electronics and fashion to home goods and more.
 2. How It Works: Banggood operates on a straightforward model. Users can browse through an extensive catalog, add items to their cart, and proceed to checkout. The platform facilitates transactions between buyers and sellers, ensuring a secure and user-friendly experience.

Find a 50% Offer Here 👈

Pro Tips for Smart Shopping:

 1. Flash Deals and Discounts: Keep a close eye on Banggood’s flash deals and discounts. These limited-time offers can present incredible opportunities to snag your desired items at a fraction of the regular price.
 2. Use Coupons Wisely: Banggood offers a variety of coupons that can be applied during checkout. Prioritize high-value coupons and combine them strategically to maximize your savings.
 3. Participate in Promotions: Banggood frequently runs promotions and contests. Participate actively, as these events often come with exclusive discounts, freebies, or loyalty points that can be redeemed on future purchases.
 4. Explore the Banggood Points System: Banggood has a points system where you can earn points through various activities, such as writing reviews or sharing products. Accumulate these points and exchange them for discounts on your next purchases.
 5. Subscribe for Alerts: Sign up for newsletters and push notifications from Banggood to stay in the loop about upcoming sales, new product launches, and exclusive promotions. This ensures you never miss out on a great deal.

Banggood

Common Questions:

Q1: Are Banggood Products Reliable? A: Yes, Banggood hosts a vast network of reputable sellers. However, it’s always advisable to read product reviews and ratings to make informed decisions.

Q2: How Can I Track My Order? A: Once your order is dispatched, Banggood provides a tracking number. You can use this number to monitor the progress of your shipment in real-time.

Q3: What if I Receive a Damaged Item? A: Contact Banggood’s customer service immediately. They have a responsive support team that can assist with returns, replacements, or refunds.

Embark on your Banggood shopping journey armed with these tips, and you’ll not only enjoy a seamless experience but also unlock the full potential of savings.

Read more articles here

Happy shopping!

Continue Reading

Business

Navigating Customs Smoothly: A Guide for Banggood Shoppers

Banggood

In the world of online retail therapy, Banggood stands out as a treasure trove for tech enthusiasts, fashionistas, and savvy shoppers alike. However, the excitement of snagging great deals can sometimes be dampened by the customs process. Fret not, as we’ve got your back with this guide on how to gracefully navigate through customs after making your purchase on Banggood.

Banggood

Understanding Customs: What’s the Fuss About?

Customs duties, taxes, and import regulations are part and parcel of international trade. When you order from Banggood, your package may be subject to these fees based on your country’s import policies. But fear not, as being informed is your best defense.

Banggood

Pro Tips for a Smooth Customs Experience:

 1. Check Your Country’s Regulations: Start by researching the customs regulations in your country. Every nation has its own set of rules, and awareness is the first step to avoiding surprises.
 2. Declare Accurately: Honesty is the best policy when it comes to customs declarations. Ensure that the information on your package aligns with the actual contents and value. Falsifying information can lead to complications.
 3. Opt for Standard Shipping: Choosing a standard shipping option over express can sometimes result in a smoother customs process. Customs authorities may be less stringent with standard shipments.
 4. Keep an Eye on Thresholds: Many countries have a threshold value below which customs duties are not applied. Stay within these limits, and you might just dodge those extra fees.
 5. Use Reliable Shipping Companies: Selecting reputable shipping companies can make a significant difference. They often have experience navigating customs procedures, ensuring a more streamlined process for your package.
 6. Consider Insurance: While it may seem like an extra expense, opting for shipping insurance can be a wise choice. It provides an added layer of protection in case of unexpected customs issues.Find a 50% Discount here 👈

Common Questions:

Q1: Why Did I Receive a Customs Notice? A: Customs notices are typically sent when additional fees or information is required. Stay calm, read the notice thoroughly, and follow the instructions provided.

Q2: Can I Negotiate Customs Fees? A: Unfortunately, customs fees are non-negotiable. They are determined by your country’s regulations and are beyond the control of Banggood.

Q3: What If I Refuse to Pay Customs Fees? A: Refusing to pay customs fees can lead to your package being returned or even confiscated. It’s best to address the fees promptly to avoid any complications.

In summary, a little knowledge goes a long way when it comes to navigating customs after purchasing from Banggood. Stay informed, be truthful in your declarations, and choose your shipping options wisely. With these tips, you’re well on your way to enjoying a hassle-free shopping experience.

Happy Shopping!

Continue Reading

Κορυφαια Νεα